AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION

\ɐmˈɛɹɪkən ˌɑːbɪtɹˈe͡ɪʃən ɐsˈə͡ʊsɪˈe͡ɪʃən], \ɐmˈɛɹɪkən ˌɑːbɪtɹˈe‍ɪʃən ɐsˈə‍ʊsɪˈe‍ɪʃən], \ɐ_m_ˈɛ_ɹ_ɪ_k_ə_n ˌɑː_b_ɪ_t_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɐ_s_ˈəʊ_s_ɪ__ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black