XI

\ɹˌə͡ʊmən ɪlˈɛvən], \ɹˌə‍ʊmən ɪlˈɛvən], \ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ ɪ_l_ˈɛ_v_ə_n]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

equalized

  • caused to be equal of Equalize
View More