VENTRICULAR CARDIAC BETA MYOSIN

\vɛntɹˈɪkjʊlə kˈɑːdɪˌak bˈiːtə mˈa͡ɪəsˌɪn], \vɛntɹˈɪkjʊlə kˈɑːdɪˌak bˈiːtə mˈa‍ɪəsˌɪn], \v_ɛ_n_t_ɹ_ˈɪ_k_j_ʊ_l_ə k_ˈɑː_d_ɪ__ˌa_k b_ˈiː_t_ə m_ˈaɪ_ə_s_ˌɪ_n]\

Definitions of VENTRICULAR CARDIAC BETA MYOSIN

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

excruciatingly

  • in a very painful manner; "the progress was agonizingly slow" In an excruciating manner.
View More