VAGUS NERVE MOTOR DISORDER

\vˈaɡəs nˈɜːv mˈə͡ʊtə dɪsˈɔːdə], \vˈaɡəs nˈɜːv mˈə‍ʊtə dɪsˈɔːdə], \v_ˈa_ɡ_ə_s n_ˈɜː_v m_ˈəʊ_t_ə d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə]\

Definitions of VAGUS NERVE MOTOR DISORDER

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd