VACUOLAR F(1)F(0) ATPASES

\vˌakjuːˈə͡ʊləɹ ˈɛf wˈɒn ˈɛf zˈi͡əɹə͡ʊ at pˈe͡ɪsɪz], \vˌakjuːˈə‍ʊləɹ ˈɛf wˈɒn ˈɛf zˈi‍əɹə‍ʊ at pˈe‍ɪsɪz], \v_ˌa_k_j_uː_ˈəʊ_l_ə_ɹ ˈɛ_f__ w_ˈɒ_n__ ˈɛ_f__ z_ˈiə_ɹ_əʊ__ a_t p_ˈeɪ_s_ɪ_z]\

Definitions of VACUOLAR F(1)F(0) ATPASES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Pyrozole

  • A proprietary coal-tar antipyretic.
View More