URIA LOMVIA

\jˈʊ͡əɹiə lˈɒmviə], \jˈʊ‍əɹiə lˈɒmviə], \j_ˈʊə_ɹ_i__ə l_ˈɒ_m_v_i__ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

ffccc

  • Floppy Fortran coding convention checker.
View More