TWO DIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHY

\tˈuː da͡ɪmˈɛnʃənə͡l ˌɛkəkˌɑːdɪˈə͡ʊɡɹəfi], \tˈuː da‍ɪmˈɛnʃənə‍l ˌɛkəkˌɑːdɪˈə‍ʊɡɹəfi], \t_ˈuː d_aɪ_m_ˈɛ_n_ʃ_ə_n_əl ˌɛ_k_ə_k_ˌɑː_d_ɪ__ˈəʊ_ɡ_ɹ_ə_f_i]\

Definitions of TWO DIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd