TUBEROSITY OF THE SUPERIOR MAXILLA

\tjˌuːbəɹˈɒsɪti ɒvðə suːpˈi͡əɹɪə maksˈɪlə], \tjˌuːbəɹˈɒsɪti ɒvðə suːpˈi‍əɹɪə maksˈɪlə], \t_j_ˌuː_b_ə_ɹ_ˈɒ_s_ɪ_t_i_ ɒ_v_ð_ə s_uː_p_ˈiə_ɹ_ɪ__ə m_a_k_s_ˈɪ_l_ə]\

Definitions of TUBEROSITY OF THE SUPERIOR MAXILLA

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe