TREMELLA FOLIACEA

\tɹɛmˈɛlə fˌə͡ʊlɪˈe͡ɪsi͡ə], \tɹɛmˈɛlə fˌə‍ʊlɪˈe‍ɪsi‍ə], \t_ɹ_ɛ_m_ˈɛ_l_ə f_ˌəʊ_l_ɪ__ˈeɪ_s_iə]\

Definitions of TREMELLA FOLIACEA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

chargeabie

  • Capable of being charged.
View More