STRUCTURE OF MANAGEMENT INFORMATION

\stɹˈʌkt͡ʃəɹ ɒv mˈanɪd͡ʒmənt ˌɪnfəmˈe͡ɪʃən], \stɹˈʌkt‍ʃəɹ ɒv mˈanɪd‍ʒmənt ˌɪnfəmˈe‍ɪʃən], \s_t_ɹ_ˈʌ_k_tʃ_ə_ɹ ɒ_v m_ˈa_n_ɪ_dʒ_m_ə_n_t ˌɪ_n_f_ə_m_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of STRUCTURE OF MANAGEMENT INFORMATION

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe