STARTER MOTOR

\stˈɑːtə mˈə͡ʊtə], \stˈɑːtə mˈə‍ʊtə], \s_t_ˈɑː_t_ə m_ˈəʊ_t_ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

African Gum

  • See Kordofan gum, Senegal and Cape gum.
View More