STACK ENVIRONMENT CONTROL DUMP MACHINE

\stˈak ɛnvˈa͡ɪɹənmənt kəntɹˈə͡ʊl dˈʌmp məʃˈiːn], \stˈak ɛnvˈa‍ɪɹənmənt kəntɹˈə‍ʊl dˈʌmp məʃˈiːn], \s_t_ˈa_k ɛ_n_v_ˈaɪ_ɹ_ə_n_m_ə_n_t k_ə_n_t_ɹ_ˈəʊ_l d_ˈʌ_m_p m_ə_ʃ_ˈiː_n]\

Definitions of STACK ENVIRONMENT CONTROL DUMP MACHINE

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe

Word of the day

Ping-pong Ball

  • light hollow ball used in playing table tennis
View More