SPLEEN FOCUS FORMING VIRUS

\splˈiːn fˈə͡ʊkəs fˈɔːmɪŋ vˈa͡ɪɹəs], \splˈiːn fˈə‍ʊkəs fˈɔːmɪŋ vˈa‍ɪɹəs], \s_p_l_ˈiː_n f_ˈəʊ_k_ə_s f_ˈɔː_m_ɪ_ŋ v_ˈaɪ_ɹ_ə_s]\

Definitions of SPLEEN FOCUS FORMING VIRUS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

UNQUES

  • L Fr. Ever; always. Ne ungues, never.
View More