SPEECH AND LANGUAGE DISORDER REHABILITATION

\spˈiːt͡ʃ and lˈaŋɡwɪd͡ʒ dɪsˈɔːdə ɹɪhəbˌɪlɪtˈe͡ɪʃən], \spˈiːt‍ʃ and lˈaŋɡwɪd‍ʒ dɪsˈɔːdə ɹɪhəbˌɪlɪtˈe‍ɪʃən], \s_p_ˈiː_tʃ a_n_d l_ˈa_ŋ_ɡ_w_ɪ_dʒ d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə ɹ_ɪ_h_ə_b_ˌɪ_l_ɪ_t_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of SPEECH AND LANGUAGE DISORDER REHABILITATION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd