SOUTHERN YELLOW PINE

\sˈʌðən jˈɛlə͡ʊ pˈa͡ɪn], \sˈʌðən jˈɛlə‍ʊ pˈa‍ɪn], \s_ˈʌ_ð_ə_n j_ˈɛ_l_əʊ p_ˈaɪ_n]\

Definitions of SOUTHERN YELLOW PINE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd