SOMATIC CELL NUCLEAR TRANSPLANTATION

\səmˈatɪk sˈɛl njˈuːkli͡ə tɹansplantˈe͡ɪʃən], \səmˈatɪk sˈɛl njˈuːkli‍ə tɹansplantˈe‍ɪʃən], \s_ə_m_ˈa_t_ɪ_k s_ˈɛ_l n_j_ˈuː_k_l_iə t_ɹ_a_n_s_p_l_a_n_t_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of SOMATIC CELL NUCLEAR TRANSPLANTATION

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University