SOMATESTHESIA, SOMATAESTHESIA

\sˌɒme͡ɪtsθˈiːzi͡ə], \sˌɒme‍ɪtsθˈiːzi‍ə], \s_ˌɒ_m_eɪ_t_s_θ_ˈiː_z_iə]\

Definitions of SOMATESTHESIA, SOMATAESTHESIA