SIMIAN T LYMPHOTROPIC VIRUS 2

\sˈɪmi͡ən tˈiː lˌɪmfətɹˈɒpɪk vˈa͡ɪɹəs tˈuː], \sˈɪmi‍ən tˈiː lˌɪmfətɹˈɒpɪk vˈa‍ɪɹəs tˈuː], \s_ˈɪ_m_iə_n t_ˈiː l_ˌɪ_m_f_ə_t_ɹ_ˈɒ_p_ɪ_k v_ˈaɪ_ɹ_ə_s t_ˈuː]\

Definitions of SIMIAN T LYMPHOTROPIC VIRUS 2

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

venae pterygoideae pylorica

  • A branch portal vein, or one of its branches, that returns blood from the pylorus.
View More