SIGMOIDOSCOPIC SURGICAL PROCEDURES

\sˌɪɡmɔ͡ɪdəskˈɒpɪk sˈɜːd͡ʒɪkə͡l pɹəsˈiːd͡ʒəz], \sˌɪɡmɔ‍ɪdəskˈɒpɪk sˈɜːd‍ʒɪkə‍l pɹəsˈiːd‍ʒəz], \s_ˌɪ_ɡ_m_ɔɪ_d_ə_s_k_ˈɒ_p_ɪ_k s_ˈɜː_dʒ_ɪ_k_əl p_ɹ_ə_s_ˈiː_dʒ_ə_z]\

Definitions of SIGMOIDOSCOPIC SURGICAL PROCEDURES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd