SHOWING LACK OF INTELLIGENCE

\ʃˈə͡ʊɪŋ lˈak ɒv ɪntˈɛlɪd͡ʒəns], \ʃˈə‍ʊɪŋ lˈak ɒv ɪntˈɛlɪd‍ʒəns], \ʃ_ˈəʊ_ɪ_ŋ l_ˈa_k ɒ_v ɪ_n_t_ˈɛ_l_ɪ_dʒ_ə_n_s]\

Definitions of SHOWING LACK OF INTELLIGENCE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Docosahexaenoic Acid, 4,7,10,13,16,19 (All Z Isomer), Cerium Salt

  • C22-unsaturated fatty acids found predominantly in FISH OILS.
View More