SECONDARY TRIGEMINAL NEURALGIA

\sˈɛkəndəɹi tɹa͡ɪd͡ʒˈɛmɪnə͡l njuːɹˈald͡ʒə], \sˈɛkəndəɹi tɹa‍ɪd‍ʒˈɛmɪnə‍l njuːɹˈald‍ʒə], \s_ˈɛ_k_ə_n_d_ə_ɹ_i t_ɹ_aɪ_dʒ_ˈɛ_m_ɪ_n_əl n_j_uː_ɹ_ˈa_l_dʒ_ə]\

Definitions of SECONDARY TRIGEMINAL NEURALGIA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

brachiorachidian

  • Arm and spine. [Greek] Pert. arm and spine.
View More