SARAH KEMBLE SIDDONS

\sˈe͡əɹə kˈɛmbə͡l sˈɪdənz], \sˈe‍əɹə kˈɛmbə‍l sˈɪdənz], \s_ˈeə_ɹ_ə k_ˈɛ_m_b_əl s_ˈɪ_d_ə_n_z]\

Definitions of SARAH KEMBLE SIDDONS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd