SARAH JOSEPHA HALE (BUELL)

\sˈe͡əɹə d͡ʒˈə͡ʊsfə hˈe͡ɪl bjˈuːəl], \sˈe‍əɹə d‍ʒˈə‍ʊsfə hˈe‍ɪl bjˈuːəl], \s_ˈeə_ɹ_ə dʒ_ˈəʊ_s_f_ə h_ˈeɪ_l__ b_j_ˈuː_ə_l]\

Definitions of SARAH JOSEPHA HALE (BUELL)

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner