SARAH JOHNSON PRICHARD

\sˈe͡əɹə d͡ʒˈɒnsən pɹˈɪt͡ʃəd], \sˈe‍əɹə d‍ʒˈɒnsən pɹˈɪt‍ʃəd], \s_ˈeə_ɹ_ə dʒ_ˈɒ_n_s_ə_n p_ɹ_ˈɪ_tʃ_ə_d]\

Definitions of SARAH JOHNSON PRICHARD

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner