SARAH HELEN POWER WHITMAN

\sˈe͡əɹə hˈɛlən pˈa͡ʊə wˈɪtmən], \sˈe‍əɹə hˈɛlən pˈa‍ʊə wˈɪtmən], \s_ˈeə_ɹ_ə h_ˈɛ_l_ə_n p_ˈaʊ_ə w_ˈɪ_t_m_ə_n]\

Definitions of SARAH HELEN POWER WHITMAN

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner