SANDOZ 201995

\sˈandɒz tˈuːhˈʌndɹədən wˈɒn θˈa͡ʊzənd nˈa͡ɪnhˈʌndɹədən nˈa͡ɪntifˈa͡ɪv], \sˈandɒz tˈuːhˈʌndɹədən wˈɒn θˈa‍ʊzənd nˈa‍ɪnhˈʌndɹədən nˈa‍ɪntifˈa‍ɪv], \s_ˈa_n_d_ɒ_z t_ˈuː_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n w_ˈɒ_n θ_ˈaʊ_z_ə_n_d_ n_ˈaɪ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n n_ˈaɪ_n_t_i_f_ˈaɪ_v]\

Definitions of SANDOZ 201995

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Hercules-beetle

  • A Brazilian beetle, resembling in the male pair of pincers.
View More