RO 228181

\ɹˈə͡ʊ tˈuːhˈʌndɹədən twˈɛntiˈe͡ɪt θˈa͡ʊzənd wˈɒnhˈʌndɹədən ˈe͡ɪtiwˈɒn], \ɹˈə‍ʊ tˈuːhˈʌndɹədən twˈɛntiˈe‍ɪt θˈa‍ʊzənd wˈɒnhˈʌndɹədən ˈe‍ɪtiwˈɒn], \ɹ_ˈəʊ t_ˈuː_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n t_w_ˈɛ_n_t_i__ˈeɪ_t θ_ˈaʊ_z_ə_n_d_ w_ˈɒ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n ˈeɪ_t_i_w_ˈɒ_n]\

Definitions of RO 228181

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

African Gum

  • See Kordofan gum, Senegal and Cape gum.
View More