RO 201724

\ɹˈə͡ʊ tˈuːhˈʌndɹədən wˈɒn θˈa͡ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən twˈɛntifˈɔː], \ɹˈə‍ʊ tˈuːhˈʌndɹədən wˈɒn θˈa‍ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən twˈɛntifˈɔː], \ɹ_ˈəʊ t_ˈuː_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n w_ˈɒ_n θ_ˈaʊ_z_ə_n_d_ s_ˈɛ_v_ə_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n t_w_ˈɛ_n_t_i_f_ˈɔː]\

Definitions of RO 201724

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Decivilize

  • reduce from civilization to a savage state. Divest of civilization.
View More