RIGHT VENTRICULAR FUNCTIONS

\ɹˈa͡ɪt vɛntɹˈɪkjʊlə fˈʌŋkʃənz], \ɹˈa‍ɪt vɛntɹˈɪkjʊlə fˈʌŋkʃənz], \ɹ_ˈaɪ_t v_ɛ_n_t_ɹ_ˈɪ_k_j_ʊ_l_ə f_ˈʌ_ŋ_k_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of RIGHT VENTRICULAR FUNCTIONS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd