RIGGER BRUSH

\ɹˈɪɡə bɹˈʌʃ], \ɹˈɪɡə bɹˈʌʃ], \ɹ_ˈɪ_ɡ_ə b_ɹ_ˈʌ_ʃ]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

brachiorachidian

  • Arm and spine. [Greek] Pert. arm and spine.
View More