REVERSIBLE CHOLINESTERASE INHIBITORS

\ɹɪvˈɜːsəbə͡l kˈɒla͡ɪnstəɹˌe͡ɪz ɪnhˈɪbɪtəz], \ɹɪvˈɜːsəbə‍l kˈɒla‍ɪnstəɹˌe‍ɪz ɪnhˈɪbɪtəz], \ɹ_ɪ_v_ˈɜː_s_ə_b_əl k_ˈɒ_l_aɪ_n_s_t_ə_ɹ_ˌeɪ_z ɪ_n_h_ˈɪ_b_ɪ_t_ə_z]\

Definitions of REVERSIBLE CHOLINESTERASE INHIBITORS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd