QUADRIGEMINA TUBERCULA

\kwˈɒdɹa͡ɪd͡ʒmˌɪnə tjˈuːbəkjˌʊlə], \kwˈɒdɹa‍ɪd‍ʒmˌɪnə tjˈuːbəkjˌʊlə], \k_w_ˈɒ_d_ɹ_aɪ_dʒ_m_ˌɪ_n_ə t_j_ˈuː_b_ə_k_j_ˌʊ_l_ə]\

Definitions of QUADRIGEMINA TUBERCULA

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison