PULSED TUNABLE DYE LASER LITHOTRIPSY

\pˈʌlzd tjˈuːnəbə͡l dˈa͡ɪ lˈe͡ɪzə lˈɪθətɹˌɪpsi], \pˈʌlzd tjˈuːnəbə‍l dˈa‍ɪ lˈe‍ɪzə lˈɪθətɹˌɪpsi], \p_ˈʌ_l_z_d t_j_ˈuː_n_ə_b_əl d_ˈaɪ l_ˈeɪ_z_ə l_ˈɪ_θ_ə_t_ɹ_ˌɪ_p_s_i]\

Definitions of PULSED TUNABLE DYE LASER LITHOTRIPSY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd