PROPTER VITAM VIVENDI PERDERE CAUSAS

\pɹˈɒptə vˈɪtam va͡ɪvˈɛndɪ pˈɜːdi͡ə kˈɔːsəz], \pɹˈɒptə vˈɪtam va‍ɪvˈɛndɪ pˈɜːdi‍ə kˈɔːsəz], \p_ɹ_ˈɒ_p_t_ə v_ˈɪ_t_a_m v_aɪ_v_ˈɛ_n_d_ɪ p_ˈɜː_d_iə k_ˈɔː_s_ə_z]\

Definitions of PROPTER VITAM VIVENDI PERDERE CAUSAS

Sort: Oldest first
 
1895 - Glossary of terms and phrases
By Henry Percy Smith

Word of the day

Attaghan

  • See Yataghan.
View More