PROLACTIN PRODUCING PITUITARY ADENOMAS

\pɹˈɒlɐktˌɪn pɹədjˈuːsɪŋ pɪtjˈuːɪtəɹi ˌadənˈə͡ʊməz], \pɹˈɒlɐktˌɪn pɹədjˈuːsɪŋ pɪtjˈuːɪtəɹi ˌadənˈə‍ʊməz], \p_ɹ_ˈɒ_l_ɐ_k_t_ˌɪ_n p_ɹ_ə_d_j_ˈuː_s_ɪ_ŋ p_ɪ_t_j_ˈuː_ɪ_t_ə_ɹ_i_ ˌa_d_ə_n_ˈəʊ_m_ə_z]\

Definitions of PROLACTIN PRODUCING PITUITARY ADENOMAS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd