PROGESTATIONAL HORMONE ANALOGUES

\pɹə͡ʊd͡ʒˈɛstˈe͡ɪʃənə͡l hˈɔːmə͡ʊn ˈanəlˌɒɡz], \pɹə‍ʊd‍ʒˈɛstˈe‍ɪʃənə‍l hˈɔːmə‍ʊn ˈanəlˌɒɡz], \p_ɹ_əʊ_dʒ_ˈɛ_s_t_ˈeɪ_ʃ_ə_n_əl h_ˈɔː_m_əʊ_n ˈa_n_ə_l_ˌɒ_ɡ_z]\

Definitions of PROGESTATIONAL HORMONE ANALOGUES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd