PREMATURE VENTRICULAR BEATS

\pɹɪmət͡ʃˈʊ͡ə vɛntɹˈɪkjʊlə bˈiːts], \pɹɪmət‍ʃˈʊ‍ə vɛntɹˈɪkjʊlə bˈiːts], \p_ɹ_ɪ_m_ə_tʃ_ˈʊə v_ɛ_n_t_ɹ_ˈɪ_k_j_ʊ_l_ə b_ˈiː_t_s]\

Definitions of PREMATURE VENTRICULAR BEATS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd