POSTMENOPAUSAL BONE LOSSES

\pˈə͡ʊstmənˌɒpɔːsə͡l bˈə͡ʊn lˈɒsɪz], \pˈə‍ʊstmənˌɒpɔːsə‍l bˈə‍ʊn lˈɒsɪz], \p_ˈəʊ_s_t_m_ə_n_ˌɒ_p_ɔː_s_əl b_ˈəʊ_n l_ˈɒ_s_ɪ_z]\

Definitions of POSTMENOPAUSAL BONE LOSSES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd