PORTIO INTER DURUM ET MOLLEM

\pˈɔːtɪˌə͡ʊ ɪntˈɜː djˈʊ͡əɹəm ˈɛt mˈɒləm], \pˈɔːtɪˌə‍ʊ ɪntˈɜː djˈʊ‍əɹəm ˈɛt mˈɒləm], \p_ˈɔː_t_ɪ__ˌəʊ ɪ_n_t_ˈɜː d_j_ˈʊə_ɹ_ə_m ˈɛ_t m_ˈɒ_l_ə_m]\

Definitions of PORTIO INTER DURUM ET MOLLEM

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe