PORTIO INTER DURAM ET MOLLEM

\pˈɔːtɪˌə͡ʊ ɪntˈɜː djˈʊ͡əɹam ˈɛt mˈɒləm], \pˈɔːtɪˌə‍ʊ ɪntˈɜː djˈʊ‍əɹam ˈɛt mˈɒləm], \p_ˈɔː_t_ɪ__ˌəʊ ɪ_n_t_ˈɜː d_j_ˈʊə_ɹ_a_m ˈɛ_t m_ˈɒ_l_ə_m]\

Definitions of PORTIO INTER DURAM ET MOLLEM

Sort: Oldest first
 
1898 - American pocket medical dictionary
By Willam Alexander Newman Dorland