POLITICAL ACTION COMMITTEE (PAC)

\pəlˈɪtɪkə͡l ˈakʃən kəmˈɪti pˈak], \pəlˈɪtɪkə‍l ˈakʃən kəmˈɪti pˈak], \p_ə_l_ˈɪ_t_ɪ_k_əl ˈa_k_ʃ_ə_n k_ə_m_ˈɪ_t_i__ p_ˈa_k]\

Definitions of POLITICAL ACTION COMMITTEE (PAC)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

iridoprocne

  • a genus of Hirundinidae
View More