PLACENTAL TROPHOBLASTIC TUMORS

\pləsˈɛntə͡l tɹˌɒfəblˈastɪk tjˈuːməz], \pləsˈɛntə‍l tɹˌɒfəblˈastɪk tjˈuːməz], \p_l_ə_s_ˈɛ_n_t_əl t_ɹ_ˌɒ_f_ə_b_l_ˈa_s_t_ɪ_k t_j_ˈuː_m_ə_z]\

Definitions of PLACENTAL TROPHOBLASTIC TUMORS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd