PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDER

\pəvˈe͡ɪsɪv dɪvˈɛləpmənt dɪsˈɔːdə], \pəvˈe‍ɪsɪv dɪvˈɛləpmənt dɪsˈɔːdə], \p_ə_v_ˈeɪ_s_ɪ_v d_ɪ_v_ˈɛ_l_ə_p_m_ə_n_t d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə]\

Definitions of PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDER

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd