PEDUNCLE OF THE SEPTUM LUCIDUM

\pˈɛdʌŋkə͡l ɒvðə sˈɛptəm luːsˈɪdəm], \pˈɛdʌŋkə‍l ɒvðə sˈɛptəm luːsˈɪdəm], \p_ˈɛ_d_ʌ_ŋ_k_əl ɒ_v_ð_ə s_ˈɛ_p_t_ə_m l_uː_s_ˈɪ_d_ə_m]\

Definitions of PEDUNCLE OF THE SEPTUM LUCIDUM

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe