PARSONAGE ALDREN TURNER SYNDROME

\pˈɑːsənɪd͡ʒ ˈɔːldɹən tˈɜːnə sˈɪndɹə͡ʊm], \pˈɑːsənɪd‍ʒ ˈɔːldɹən tˈɜːnə sˈɪndɹə‍ʊm], \p_ˈɑː_s_ə_n_ɪ_dʒ ˈɔː_l_d_ɹ_ə_n t_ˈɜː_n_ə s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m]\

Definitions of PARSONAGE ALDREN TURNER SYNDROME

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

ffccc

  • Floppy Fortran coding convention checker.
View More