PARACELSUS'S PROPRIETARY ELIXIR

\pˈaɹəsˌɛlsəsɪz pɹəpɹˈa͡ɪ͡ətəɹi ɪlˈɪksə], \pˈaɹəsˌɛlsəsɪz pɹəpɹˈa‍ɪ‍ətəɹi ɪlˈɪksə], \p_ˈa_ɹ_ə_s_ˌɛ_l_s_ə_s_ɪ_z p_ɹ_ə_p_ɹ_ˈaɪə_t_ə_ɹ_i_ ɪ_l_ˈɪ_k_s_ə]\

Definitions of PARACELSUS'S PROPRIETARY ELIXIR

Sort: Oldest first
 
  • Tiuctura aloes et myrrhae.
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop

Word of the day

Denmark satin

  • See under Satin.
View More