PAPIER-MâCHé

\pˈe͡ɪpɪəɹˈɛm ˌe͡ɪtˈɪldə sˈɛnts sˌiːˈe͡ɪt͡ʃ ˌe͡ɪtˈɪldə kˈɒpɪɹˌa͡ɪt], \pˈe‍ɪpɪəɹˈɛm ˌe‍ɪtˈɪldə sˈɛnts sˌiːˈe‍ɪt‍ʃ ˌe‍ɪtˈɪldə kˈɒpɪɹˌa‍ɪt], \p_ˈeɪ_p_ɪ__ə_ɹ_ˈɛ_m ˌeɪ__t_ˈɪ_l_d_ə_ s_ˈɛ_n_t_s s_ˌiː__ˈeɪ_tʃ ˌeɪ__t_ˈɪ_l_d_ə_ k_ˈɒ_p_ɪ_ɹ_ˌaɪ_t]\
Sort: Oldest first
 
1908 - Chambers's Twentieth Century Dictionary of the English Language
By Thomas Davidson

Word of the day

chargeabie

  • Capable of being charged.
View More