ORDINANCE OF 1787

\ˈɔːdɪnəns ɒv wˈɒn θˈa͡ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən ˈe͡ɪtisˈɛvən], \ˈɔːdɪnəns ɒv wˈɒn θˈa‍ʊzənd sˈɛvənhˈʌndɹədən ˈe‍ɪtisˈɛvən], \ˈɔː_d_ɪ_n_ə_n_s ɒ_v w_ˈɒ_n θ_ˈaʊ_z_ə_n_d s_ˈɛ_v_ə_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n ˈeɪ_t_i_s_ˈɛ_v_ə_n]\

Definitions of ORDINANCE OF 1787

Sort: Oldest first
 
1894 - Dictionary of United States history
By John Franklin Jameson

Word of the day

undeserving of

  • not deserving; "the undeserving poor"
View More