OPUNTIA COCCINELLIFERA (SEU COCHINELLIFERA)

\ˈɒpʌnʃə kˈɒksɪnˌɛlɪfəɹə sjˈuː kˈɒt͡ʃa͡ɪnə͡lˌɪfəɹə], \ˈɒpʌnʃə kˈɒksɪnˌɛlɪfəɹə sjˈuː kˈɒt‍ʃa‍ɪnə‍lˌɪfəɹə], \ˈɒ_p_ʌ_n_ʃ_ə k_ˈɒ_k_s_ɪ_n_ˌɛ_l_ɪ_f_ə_ɹ_ə__ s_j_ˈuː k_ˈɒ_tʃ_aɪ_n_əl_ˌɪ_f_ə_ɹ_ə]\

Definitions of OPUNTIA COCCINELLIFERA (SEU COCHINELLIFERA)

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe

Word of the day

Squirely

  • Becoming a squire; like squire. Becoming a squire.
View More

Nearby Words