OPTICAL ROTATORY DISPERSION

\ˈɒptɪkə͡l ɹˈə͡ʊtətəɹˌi dɪspˈɜːʃən], \ˈɒptɪkə‍l ɹˈə‍ʊtətəɹˌi dɪspˈɜːʃən], \ˈɒ_p_t_ɪ_k_əl ɹ_ˈəʊ_t_ə_t_ə_ɹ_ˌi d_ɪ_s_p_ˈɜː_ʃ_ə_n]\

Definitions of OPTICAL ROTATORY DISPERSION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd